Drong

Planvorming

Initiatieffase

 

Planvorming

Initiatieffase

Een mooi idee of ingewikkeld probleem is de basis van veel ruimtelijke vraagstukken. Drong onderzoekt en doorgrondt deze vraagstukken. We stellen kritische vragen, brengen alle details in kaart en toetsen technische en financiële haalbaarheid. Dat resulteert in een praktisch advies, een duidelijk totaalplaatje zodat u weet waar u aan toe bent.

Werkvelden