Drong
 

KliMaaTool

KliMaaTool

Klimaatverandering kan uiteenlopende gevolgen hebben voor het stedelijk gebied zoals wateroverlast, droogte, hittestress, en verslechtering van de gezondheid van bewoners.

Drong speelt in op deze veranderingen en adviseert gemeentes en provincies in de mogelijkheden om klimaat adaptieve maatregelen toe te passen. Ter ondersteuning in de besluitvorming van het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen heeft Drong KliMaaTool ontwikkeld. Deze tool beoordeelt de toepasbaarheid van bestaande maatregelen op basis van geselecteerde criteria en prioritering.

KliMaaTool wordt in een vroeg stadium van een project ingezet om een analyse te doen van de mogelijke maatregelen. De tool is een hulpmiddel om onderbouwde keuzes te maken en kan toegepast worden voor projecten in bestaande omgeving en nieuwbouw locaties.

 

Klimatool png 1Klimatool png 2

Projectfases