Drong

Projecten

Ontwikkeling bestemmingsplan – Groot Agteveld

Projectgegevens

Omschrijving

 

Woningcorporatie De Alliantie ontwikkeld aan de zuidzijde van Achterveld, gemeente Leusden een nieuwbouwwijk. Op deze locatie, met een oppervlak van ruim 10 ha, worden ca. 230 woningen in diverse prijsklassen gebouwd. Onderdeel van de ontwikkeling is de herinrichting van het Dorpsplein.

Werkzaamheden

In opdracht van De Alliantie is Drong in een vroeg stadium al aangeschoven bij de uitwerking van het project om de stedenbouwkundige ontwerpen op haalbaarheid te toetsen.

Zo hebben wij de stedenbouwkundige ontwerpen getoetst aan de landelijke richtlijnen en de eisen van de gemeente Leusden en hebben wij een budgetraming gemaakt.

Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan heeft Drong het inrichtingsplan opgesteld waarbij nauw is samengewerkt met De Alliantie, de gemeente Leusden en het waterschap.

Parallel aan het opstellen van het inrichtingsplan hebben wij een waterhuishoudkundige plan opgesteld en het rioolstelsel gedimensioneerd.

Ten behoeve van informatieavonden heeft Drong presentatietekeningen gemaakt en op de avonden zelf toelichting gegeven op het ontwerp.

Begin 2014 is er gestart met het bouwrijp maken van fase 1a en b, waarvan Drong het bestek heeft opgesteld. Achtereenvolgens is er in 2015 gestart met het woonrijp maken van fase 1, in de zomer van 2017 is bouwrijp maken van fase 2 (tevens de laatste fase) afgerond en in het voorjaar van 2018 is de herinrichting van plein achterveld afgerond. Ook voor die werkzaamheden heeft Drong de bestekken opgesteld net als voor het woonrijp maken van fase fase 2.

Naast het uitwerken van de ontwerpen en het opstellen van de bestekken heeft Drong tijdens de uitvoering toezicht en directie gehouden namens de opdrachtgever en het omgevingsmanagement op zich genomen.

Fotogallerij

Video's

Bouw- en woonrijp maken Groot Agteveld