Drong

Projecten

Herontwikkelingsproject Ganskuijl te Amersfoort

Projectgegevens

Omschrijving

Woningcorporatie De Alliantie herontwikkelt het gebied De Ganskuijl – Gasthuislaan in Amersfoort. Voor het project worden 5 portiekflats en enkele eengezinswoningen gesloopt. Hiervoor komen eengezinswoningen en appartementen terug. Onderdeel van de herontwikkeling is een volledige reconstructie van het openbare gebied.

Werkzaamheden

In het gebied staan portiekflats en eengezinswoningen uit de jaren vijftig van woningcorporatie De Alliantie. Van de in totaal 9 flats in het projectgebied worden 5 flats samen met een rij eengezinswoningen gesloopt. De andere 4 flats worden grondig gerenoveerd.
Na de sloopwerkzaamheden worden 54 eengezinswoningen en een appartementengebouw gerealiseerd. Samen met deze bouwkundige werkzaamheden wordt het openbaar gebied gereconstrueerd waarbij de bestaande inrichting en infrastructuur (boven- en ondergronds) volledig wordt gewijzigd.

Drong Omgeving & Techniek is door De Alliantie al vroeg betrokken bij het project. Om de haalbaarheid te toetsen hebben wij reeds in de stedenbouwkundige ontwerpfase kostenramingen uitgevoerd en hebben wij de stedenbouwkundige schetsontwerpen getoetst aan landelijke richtlijnen en de eisen van de gemeente Amersfoort.

Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan heeft Drong het inrichtingsplan opgesteld waarbij nauw is samengewerkt met De Alliantie, de gemeente Amersfoort en het stedenbouwkundig bureau Roeleveld – Sikkes.

Inmiddels (medio 2015) zijn de renovatiewerkzaamheden aan de bestaande flats gestart en zijn wij bezig met het waterhuishoudkundig plan, de dimensionering van het rioolstelsel en de infiltratiesystemen en de coördinatie van de nuts-werkzaamheden. Hierna starten wij de besteksvoorbereiding van het bouw- en woonrijp maken op, zodat in het tweede kwartaal van 2016 de eerste fase van het bouwrijp maken gerealiseerd kan worden.

Fotogallerij