Drong

Projecten

Herinrichting van Goghlaan en omgeving te Nijkerk

Projectgegevens

Omschrijving

De van Goghlaan en omliggende wegen zijn onderdeel van een wijk uit eind jaren 60. De verhardingen zijn aan vervanging toe, de parkeergelegenheid voldoet niet meer aan de huidige parkeernormen en de groenstructuur binnen de wijk dient gerenoveerd te worden.

Werkzaamheden

Op basis van bovengenoemde onderdelen heeft Drong een visuele terreininventarisatie uitgevoerd waarbij de kwaliteit van de verhardingen is beoordeeld, de mogelijkheden voor extra parkeergelegenheid zijn bekeken en de bestaande groenvoorzieningen zijn beoordeeld op kwaliteit en groeimogelijkheden.

Op basis van de inventarisaties, wensen van de gemeente en de wensen van bewoners, heeft Drong een volledig nieuw inrichtingsplan opgesteld incl. een nieuwe groenstructuur dien aansluit bij de grootte van de wijk en de groenstructuur rondom de wijk.

Tijdens een informatieavond heeft Drong het plan toegelicht en aansluitend zijn persoonlijke vragen beantwoord.

Het nieuwe plan is in een RAW bestek verwerkt en inmiddels naar tevredenheid van bewoners en opdrachtgever uitgevoerd.

Fotogallerij