Drong

Projecten

Herinrichting Engweg

Projectgegevens

Omschrijving

De gemeente Amersfoort wenst het project ‘Engweg en omgeving’, waarbij in een deel van Hoogland een hemelwaterriool wordt bijgelegd en het bestaande riool deels wordt vervangen, voor te bereiden en uit te voeren middels een bouwteam.

Drong coördineert de aanbesteding voor het contracteren van een bouwteam aannemer. Gemeente Amersfoort heeft Drong de opdracht gegund in verband met onze kennis en ervaring met bouwteam aanbestedingen.

Daarnaast ondersteunt Drong de gemeente Amersfoort bij het inwinnen van wensen en eisen van zowel interne als externe stakeholders.

 

Werkzaamheden

Projectbegeleiding en communicatie

Drong zal voor dit project het aanbestedingsdocument opstellen met als doel de aannemer te selecteren waarmee de bouwteamfase wordt doorlopen. Het uiteindelijke doel is om in bouwteam te komen tot een uitvoeringsontwerp voor de vervanging van de riolering Engweg en omgeving te Hoogland.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verzamelen van wensen en eisen van de verschillende stakeholders.  Binnen de gemeentelijke organisatie en omgeving zullen er diverse vooronderzoeken worden gecoördineerd.

 

 

Klimaatadaptatie

De gemeente Amersfoort heeft het project Engweg e.o. aangewezen om te kijken naar klimaat adaptieve maatregelen die toegepast kunnen worden in een herinrichting. In dit project ligt de uitdaging dat er weinig beschikbare openbare ruimte is om maatregelen toe te passen. Daarnaast kampt het gebied met hoge grondwaterstanden. Vanuit leefomgeving zijn al enkele klimaat adaptieve maatregelen aangegeven, zoals het aanbrengen van meer openbaar groen ten koste van niet essentiële verhardingen. Desalniettemin is het noodzakelijk om de mogelijkheden binnen het gebied te inventariseren.

Ter ondersteuning in de besluitvorming van het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen heeft Drong een klimaatadaptatie keuzetool opgesteld. Deze tool beoordeelt de toepasbaarheid van bestaande maatregelen op basis van voorwaarden en geeft een score voor de algehele kwaliteit van de maatregel indien deze in het beschreven gebied wordt toegepast.

Deze kwaliteitsscore en toepasbaarheid zijn gebaseerd op een situatiebeschrijving van het gebied. Hierin zijn zowel technische kenmerken als voorkeuren en prioritering van klimaatthema’s opgenomen. Daarnaast heeft de opdrachtgever de keuze om bepaalde maatregelen uit te sluiten of juist aan te geven voorkeur te hebben. Het resultaat is een overzicht van maatregelen die verder uitgewerkt kunnen worden.

 

Fotogallerij