Drong

Projecten

Detachering projectleider gemeente Ede

Projectgegevens

Omschrijving

Projectleiding van het project Parklaan en advisering voor de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente Ede.

Werkzaamheden

De nieuwe stedelijke ontsluitingsweg Parklaan gaat alle ontwikkelingen in de Veluwse Poort met elkaar verbinden en zorgt voor een goede aansluiting op de provinciale weg N224 en de Rijksweg A12. De te realiseren woonwijken op de oude kazerneterreinen worden via de Parklaan ontsloten.
De Parklaan wordt landschappelijk vormgegeven en slingert zich door het gebied van de A12 tot aan de N224, de rondweg van Ede.
Drong heeft in de periode juni 2012 – november 2014 de civieltechnische projectleiding verzorgt.

Fotogallerij