Drong

Projecten

Bouw- en woonrijp maken – Doornsteeg fase 1A

Projectgegevens

Omschrijving

Doornsteeg is een gebied ten westen van Nijkerk en wordt globaal omsloten door de A28 en de N301. Om te kunnen voorzien in de stijgende vraag naar woningen, heeft de gemeente Nijkerk Doornsteeg aangewezen als een gebied waar nieuwbouw gerealiseerd kan worden.

In 2016 is er gestart met het bouwrijp maken van Doornsteeg fase 1A. Het volledige project omvat de bouw van ca. 1200 woningen. Fase 1A omvat ruim 300 woningen.

 

Werkzaamheden

Voor de bouwrijp fase heeft Drong de dimensionering van het rioolstelsel verzorgd en bestekstekeningen opgesteld. Omdat de bouwrijp werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd zouden worden, is er gekozen voor een raamovereenkomst waarbij wij tevens de deelopdrachten voor de uitvoering hebben opgesteld.

Voor fase 1A heeft Drong tevens de besteksvoorbereiding verzorgd voor het woonrijp maken op basis van het inrichtingsplan. Hierbij zijn diverse variantenstudies gedaan voor het toepassen van de verschillende verhardingen.

Naast de civieltechnische uitwerking heeft Drong tevens diverse werkzaamheden uitgevoerd en gecoördineerd waaronder de afstemming met het Waterschap, het uitvoeren van de benodigde onderzoeken en het leveren van bijdragen in de informatiebijeenkomst in de vorm van presentatietekeningen.

Fotogallerij