Drong

Projecten

Advisering en projectbegeleiding HWA-Riool Leusden-Zuid

Projectgegevens

Omschrijving

De gemeente Leusden is voornemens om in het noordelijk deel van Leusden Zuid het hemelwater af te koppelen door een HWA-riool aan te leggen naast het bestaande riool. Drong Omgeving en Techniek is gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden voor de inpassing van het HWA-riool en mogelijke uitstroompunten.

Door middel van een schertsontwerp dat als basis diende voor het SOBEK-model zijn er in SOBEK diverse varianten met verschillende scenario’s hydraulisch getoetst. Aan de hand van de uitkomsten is een geoptimaliseerd schetsontwerp opgesteld, welke als basis zal dienen voor de verdere technische uitwerking van het HWA-riool in Leusden Zuid.

Werkzaamheden

Opstellen schetsontwerp

Ten behoeve van de variantenstudie voor het nieuwe HWA-stelsel is er eerst een schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp diende als basis voor het SOBEK-model. Gedurende het proces zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in het schetsontwerp.

Middels de bekende maaiveldhoogtes, gewenste uitstroomlocaties, uitstroomhoogtes, verhang en dekking op de rioolbuizen is bepaald waar welke buisdiameter mogelijk is. Daarbij is uiteraard ook gekeken naar de beschikbare ruimte in de ondergrond. Dit is gedaan op basis van de rioolbeheerkaarten van de gemeente Leusden en een oriënterende klic-melding.

Hydraulische toets

Van het schetsontwerp zijn middels SOBEK verschillende varianten en scenario’s dynamisch berekend.

De verschillen tussen de varianten waren het aantal en de locaties van de uitstroompunten. Het verschil in de scenario’s werd bepaald door welke oppervlaktes wel en welke niet werden meegenomen als afstromend oppervlak.

Geoptimaliseerd schetsontwerp

Aan de hand van de uitkomsten van de hydraulische toetsing van de verschillende varianten en scenario’s is een geoptimaliseerd schetsontwerp opgesteld.

Dit geoptimaliseerde schetsontwerp is opnieuw hydraulisch getoetst middels SOBEK, waarvan een uitgebreide rapportage is opgesteld.

Fotogallerij